შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
საქართვრლოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა

საქართვრლოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა

მშენებელი ოსტატები  შუა საუკუნეების საქართველოში

მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია

ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია

სასკოლო ცვლილებების ადამიანური მხარე

სასკოლო ცვლილებების ადამიანური მხარე

რისკის მართვა ფერმერულ მეურნეობებში

რისკის მართვა ფერმერულ მეურნეობებში

ნაციონალისტური და რელიგიურ-ნაციონალისტური დისკურსები საქართველოში

ნაციონალისტური და რელიგიურ-ნაციონალისტური დისკურსები საქართველოში

თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები

თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები

არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში

არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში

სოციალური რეფორმები გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკის საქართველოში

სოციალური რეფორმები გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკის საქართველოში

ფოტოქიმიური სმოგი თბილისში

ფოტოქიმიური სმოგი თბილისში

”რობინსი ჯაჯი” ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები - პირველი ქართული გამოცემა - თარგმანი

”რობინსი ჯაჯი” ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები - პირველი ქართული გამოცემა - თარგმანი

ვსწავლობთ ლიდერობას - თარგმანი

ვსწავლობთ ლიდერობას - თარგმანი