შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

ყველაფერი ნივრის შესახებ

ყველაფერი ნივრის შესახებ

საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’

საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’

საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხელო ცხოველების ანოტირებული სია

საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხელო ცხოველების ანოტირებული სია

საქართვრლოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა

საქართვრლოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა

მშენებელი ოსტატები  შუა საუკუნეების საქართველოში

მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია

ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია

სასკოლო ცვლილებების ადამიანური მხარე

სასკოლო ცვლილებების ადამიანური მხარე

რისკის მართვა ფერმერულ მეურნეობებში

რისკის მართვა ფერმერულ მეურნეობებში

ნაციონალისტური და რელიგიურ-ნაციონალისტური დისკურსები საქართველოში

ნაციონალისტური და რელიგიურ-ნაციონალისტური დისკურსები საქართველოში

თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები

თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები

არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში

არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში