მონიტორინგის ფორმები და ინსტრუქციები

მონიტორინგის ფორმები და ინსტრუქციები

21/12/2015 09:38

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსების შედეგად დაფინანსებული პრექტების შუალედური და საბოლოო ანგარიშის ფორმები

 

  1. ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014, 2013 წლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

  1. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

    ანგარიშის ფორმები  2016, 2015, 2014, 2013 წლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

  1. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევების საგრანტო კონკურსი

     ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014 წლებში დაფინასებულთათვის :

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

4. საკონფერენციო საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

5. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

6. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016  წელს დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები 2015  წელს დაფინანსებულთათვის:

7. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014 ლებში დაფინანსებულთათვის:

8. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტისსაქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016, 2015 ლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

9. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

 ანგარიშის ფორმები 2016 ლებში დაფინანსებულთათვის:

ანგარიშის ფორმები 2015 ლებში დაფინანსებულთათვის:

10. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

 11მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტკონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

12. სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

13. მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამ

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014 წლებში  დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

14. საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობისსამეცნიერო კვლევისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016 ელ დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2013 წელს დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

15. საქართველოს შემსწავლელი კვლევების მიზნობრივი კონფერენციების საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

16.  ელექტრონული ლექსიკონის საგრანტო კონკურსი

    ანგარიშის ფორმები 2014 წელს დაფინანსებულთათვის

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

17. სამეცნიერო-საგრანტო კონკურსი "პათოგენების კვლევისა და სწავლების ხელშემწყობი ცენტრის შექმნა"

  ანგარიშის ფორმები 2014 წელს დაფინანსებულთათვის:

18. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS) ერთობლივ კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

19. იტალიის კვლევების ეროვნულ საბჭოსთან (CNR) ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

 ანგარიშის ფორმები 2015 ელ დაფინანსებულთათვის:

 ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

 

20. აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF-GLOBAL) სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (სსგფ) პროგრამის "დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და მდგრადი განვითარება საქართველოსთვის" ფარგლებში ორგანიზებული კონკურსის "კვლევითი გრანტების პროგრამა" 

ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

21. ქართველ მეცნიერთა მონაწილეობა პროგრამაში "საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფი - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში"

ანგარიშის ფორმები 2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

22. სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ან/და სამეცნიერო კვლევებისათვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამების შესაძენად, უსასყიდლოდ გადმოცემული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის უცხოეთიდან ტრანსპორტირებისა და არსებული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ფუნქციური გაუმჯობესების ან/და სათადარიგო ნაწილების შესყიდვისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის კონკურსი

   ანგარიშის ფორმები 2013 წელს დაფინანსებულთათვის:

 23. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი "საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის" (CNRS PICS)   

      ანგარიშის ფორმები 2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

24. SMART/EDM ლაბორატორიის გრანტის ანგარიშის ფორმები