ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Images/IMG_3803.JPG
16/01/2018 17:39

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

2018 წლის თებერვლის თვეში ფონდი გამოაცხადებს სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის –  „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის – „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა განათლების ხარისხის ამაღლება, განათლებისა და კვლევების დაახლოება, კვლევების ინტეგრირება სწავლის პროცესში; კვლევების პოპულარიზაციის გზით სკოლის მოსწავლეთა დაინტერესება მეცნიერებით; მოსწავლეთა შორის კვლევითი უნარების გამომუშავების ხელშეწყობა; მასწავლებელთა მოტივაციის ამაღლება  მოსწავლეთა კვლევებში ჩასართავად;  მეცნიერთა, მათ შორის, ახალგაზრდა მეცნიერთა (მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა), ინტერესის გაზრდა სასკოლო პროცესში მონაწილეობისათვის;  სასწავლო პროცესში ისეთი სიახლეების დანერგვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდას, დაეხმარება  მოსწავლეს, გაიაზროს ამა თუ იმ საგნის მნიშვნელობა, რაც გაზრდის მის დაინტერესებას მეცნიერებისადმი.  კონკურსში პროექტების შემოტანა შესაძლებელია შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში:         1  მათემატიკა; 2  ინფორმატიკა; 3  ფიზიკა; 4  ქიმია; 5  სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები; 6  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები; 7  ეკოლოგია; 8  ინჟინერია და ტექნოლოგიები; 9  აგრარული მეცნიერებანი. კონკურსში პროექტის შეტანა შეუძლია საჯარო სკოლას/სკოლებს. პროექტის შემომტანთა შორის საჯარო სკოლასთან ერთად შესაძლებელია იყოს კერძო სკოლაც, რაც შესაძლებლობას აძლევს მას კვლევაში ჩართოს თავისი მოსწავლეები. ამასთანავე, პროექტში მონაწილე კერძო სკოლა ვერ იქნება სასწავლო-კვლევითი გრანტის მიმღები და ვერ მიიღებს მონაწილეობას როგორც გრანტის თანხების, ასევე მის ფარგლებში შეძენილი ქონების განაწილებაში. საჯარო სკოლის მხრიდან პროექტის ხელმძღვანელი უნდა იყოს საჯარო სკოლის VIII – XII კლასებში მომუშავე მოქმედი მასწავლებელი. მას შეუძლია მხოლოდ ერთი პროექტის წარდგენა. პროექტში მონაწილე მეცნიერი უნდა იყოს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ან/და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალი, რომელიც კვლევის პროცესში სამეცნიერო კონსულტაციას უწევს პროექტის ხელმძღვანელს, პროექტის ასისტენტსა და მოსწავლეებს;  პროექტში უნდა მონაწილეობდეს პროექტის ასისტენტი, რომელიც ეხმარება პროექტის ხელმძღვანელსა და მეცნიერს პროექტის განხორციელებაში. იგი უნდა იყოს დოქტორანტი ან მაგისტრანტი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩარიცხულია საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურის ან მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე და პროექტის შემოტანისას აქვს სტუდენტის აქტიური სტატუსი; პროექტის ხელმძღვანელის, მეცნიერის და პროექტის ასისტენტის ჩართულობა პროექტში აუცილებელი პირობაა. კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტები უნდა ითვალისწინებდეს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა აქტიური  მონაწილეობით კონკრეტული სამეცნიერო საკითხის/პრობლემის კვლევას; კვლევაში ჩართული მოსწავლეები უნდა სწავლობდნენ VIII, IX, X, XI ან/და XII კლასებში. პროექტში დაგეგმილი კვლევის ხანგრძლივობა უნდა იყოს 24 სამუშაო კვირა, რომელიც არ უნდა მოიცავდეს სასკოლო არდადეგებს. პროექტის განხორციელებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სკოლაში მიმდინარე  სასწავლო პროცესს. პროექტში უნდა აღინიშნოს კვლევაში მონაწილე მოსწავლეთა სავარაუდო კონტინგენტი და რაოდენობა. პროექტში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 12 მოსწავლეზე ნაკლები. პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 ლარს. შესაძლებელია, პროექტი ითვალისწინებდეს თანადაფინანსებას მონაწილე სუბიექტების ან სხვა იურიდიული პირების მიერ.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/image/3_1.JPG
16/01/2018 14:24

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“ მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

2018 წლის თებერვლის თვეში ფონდი გამოაცხადებს მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა  კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“ კონკურსს. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა   კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“-ს მიზანია  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა; სასწავლო პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესის გაღვივება; ინოვაციებისა და ტექნიკის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება; შემოქმედებითი აზროვნებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება. კონკურსი ტარდება საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 თებერვლის N98 დადგენილების შესაბამისად. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც არის საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სახელმწიფო და კერძო სკოლების) VII-XII კლასის მოსწავლე. კონკურსში განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალურად და ჯგუფურად. ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი კლას(ებ)ის სამ მოსწავლეს. კონკურსზე პროექტის დარეგისტრირების შემდეგ ჯგუფის წევრთა ცვლილება დაუშვებელია. თითოეულ გუნდს შეუძლია გუნდის ლიდერის დანიშვნა, რომელიც მიმდინარე სამუშაოებს გაუწევს კოორდინაციას, იქნება გუნდის სპიკერი და საკონტაქტო პირი. მიუხედავად ამისა, გუნდის თითოეულ წევრს უნდა შეეძლოს სპიკერის/ საკონტაქტო პირის როლის შესრულება, უნდა იყოს სრულად ჩართული პროექტში  და იცნობდეს მის ყველა ასპექტს. საბოლოო ნამუშევარი უნდა ასახავდეს გუნდის ყველა წევრის კოორდინირებულ ძალისხმევას. გუნდური პროექტი შეფასდება ინდივიდუალური პროექტების მსგავსი წესებითა და შეფასების კრიტერიუმებით. ერთი და იგივე პირი ვერ იქნება საკონკურსოდ წარდგენილი ორზე მეტი განაცხადის ავტორი ან თანაავტორი. გამარჯვების შემთხვევაში დაფინანსდება მხოლოდ ერთი პროექტი.    საკონკურსოდ  არ უნდა იყოს წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც განხორციელდა 2017 წლის იანვრამდე. საკონკურსოდ არ განიხილება პროექტი, რომელმაც საპრიზო ადგილი დაიკავა ან გაიმარჯვა ფონდის ან სხვა ორგანიზატორის  მიერ ადრე ჩატარებულ  კონკურსში. ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში პროექტი მოიხსნება კონკურსიდან. თითოეულ გუნდს, ან მოსწავლეს უნდა  ჰყავდეს  ხელმძღვანელი, რომელიც შესაძლებელია  იყოს მასწავლებელი, მშობელი ან  მეცნიერი, რომლის ლაბორატორიაშიც მოსწავლე მუშაობს. ხელმძღვანელი   პროექტზე მუშაობის მთელი პერიოდის მანძილზე უნდა იმყოფებოდეს მოსწავლესთან მჭიდრო კონტაქტში. ის უნდა იცნობდეს ყველა შესაბამის რეგულაციას, რომელიც პოტენციურად საშიშ ან სარისკო კვლევის ჩატარებას ეხება და, რომლებიც მოსწავლის პროექტთანაა დაკავშირებული. ასეთი კვლევა შეიძლება მოიცავდეს ქიმიური ან ბიოლოგიური ნივთიერებებისა და აღჭურვილობის გამოყენებას, ექსპერიმენტულ მეთოდებს, უჯრედების კულტურის, მიკროორგანიზმების ან საშიში ცხოველების/ ცხოველური ქსოვილების შესწავლას. იმ შემთხვევაში, თუ კვლევა ხორციელდება ლაბორატორიაში, ან  ეხება პოტენციურად საშიშ ბიოლოგიურ და კონტროლირებად ნივთიერებებს, აუცილებელია შესაბამისი რეგულაციების, შეზღუდვების ზედმიწევნით ზუსტი დაცვა და დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის მონაწილეობა პროექტში. კონკურსის მონაწილეს უფლება აქვს საკონკურსოდ წარადგინოს მხოლოდ საკუთარი ავტორობით/თანაავტორობით შედგენილი განაცხადი. საკონკურსო კომისია გამოფენაზე გამოავლენს გამარჯვებულებსა და სპეციალური პრიზების მფლობელებს, კერძოდ, გამოვლინდება ერთი გრანპრი, პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი პროექტი. გრანპრით დაჯილდოებული პროექტის ავტორი გაემგზავრება საზღვარგარეთ შემეცნებითი ტურით. პირველ ადგილზე გასული პროექტის ავტორი დაჯილდოვდება 5000 ლარის ოდენობით, მეორე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი - 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო მესამე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი - 2000 ლარის ოდენობით. ჯგუფურად წარმოდგენილი პროექტების დაჯილდოების შემთხვევაში შესაბამისი თანხა თანაბრად იყოფა ჯგუფის წევრებს შორის.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/horizon2020-eu-commission-logo-8.png
15/01/2018 17:05

ინფორმაცია „ჰორიზონტი 2020“-ის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ტრეინინგ- კურსის შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „ჰორიზონტი 2020“-ის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ტრეინინგ- კურსის „ „ჰორიზონტი 2020“-ის პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი. თეორიული და პრაქტიკული მიდგომები“ შეხვედრის ადგილების შესახებ. აღნიშნული სამ დღიანი კურსი განკუთვნილია რათა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება პროექტის ფინანსური მენეჯმენტის კუთხით. თითოეული დღე დაყოფილია  თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად, რომელიც მონაწილებს საშუალებას მისცემს გაერკვიონ აღნიშნულ საკითხებში. კურსში მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია. (მონაწილეობა თითოეულ კურსში შეუძლია მხოლოდ 15 მონაწილეს. )   2018 წელს დაგეგმილი კურსები: 14 – 15- 16 თებერვალი / ლუბლიანა, სლოვენია 21 – 22- 23 თებერვალი/ ვარშავა, პოლონეთი 21 – 21 -23 მარტი/ ამსტერდამი, ნიდერლანდები 21 – 22 -23 მარტი / ბრიუსელი, ბელგია 18 -19 – 20 აპრილი / ფრანკფურტი, გერმანია 16 – 17 – 18 მაისი/ რომი, იტალია 6 – 7 – 8 ივნისი / ათენი, საბერძნეთი 20 – 21 – 22 ივნისი/ ვენა, ავსტრია   სამუშაო ენა: ინგლისური კურსებზე რეგისტრაცია გახსნილია, დამატებითი ინფორმაციისათვის და რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/ec_for_fb_1.jpg
15/01/2018 13:12

ინფორმაცია საჯარო კონსულტაციების შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საჯარო კონსულტაციების შესახებ, რომელიც შეეხება  ევროკავშირის ფონდებს (EU funds) ინვესტიციების, კვლევისა და ინოვაციების, მცირე და საშუალო მეწარმეობისა და ერთიანი ევროპის ბაზარის მიმართულებით. ევროკომისია მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს/ ორგანიზაციას, ჩაერთოს საჯარო კონსულტაციის პროცესში. აღნიშნული კონსულტაცია წარმოადგენს ევროკომისიის მიერ საბიუჯეტო პროცესის დაგეგმვის განუყოფელ ნაწილს და მისი მიზანია შეინარჩუნოს ყველა დაინტერესებული მხარის მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ევროკავშირის ბიუჯეტის ეფექტური გადანაწილება. კითხვარი ხელმისაწვდომია ევროპის 23 ენაზე. საკონსულტაციო პერიოდი: 10 იანვარი - 8 მარტი 2018 წელი დამატებით ინფორმაციისა და კითხვარის შესავსებად, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებ-გვერდს .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/ad080c60fb1a2b5af2648d7e32ea2a22_XL.jpg
15/01/2018 11:05

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს Consolidator Grant-ის 2017 წლის კონკურსის შემფასებელი პანელის წევრების შესახებ

გამოქვეყნდა ERC Consolidator Grant 2017 წლის კონკურსის შემფასებელი პანელის სია, რომელიც დამტკიცებულ იქნა ERC სამეცნიერო საბჭოს მიერ. სრული სია მოიცავს 25 პანელს, რომელიც სამ ძირითად მიმართულებადაა დაყოფილი: 9 პანელი სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში, 10 პანელი ფიზიკის მეცნიერებასა და ინჟინერიაში და 6 პანელი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. თითოეულ პანელს ჰყავს თავმჯდომარე. ინფორმაცია გამოქვეყნდა გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. დაუშვებელია პანელის წევრებისათვის შეკითხვებით მიმართვა განმცხადებლების ან ინსტიტუციების მიერ.   შეკითხვებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ: ტექნიკური დახმარებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ERC helpdesk: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries ; ERC ეროვნულ საკონტაქტო პირებს: https://erc.europa.eu/ncp . იხილეთ შემფასებელი პანელის წევრების სრული სია მოცემულ ბმულზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/logo.png
12/01/2018 16:51

შავი ზღვის მეცხრე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო შავი ზღვის შემსწავლელი მეცნიერებების ცენტრის ( The International Centre for Black Sea Studies ) მეცხრე საერთაშორისო სიმპოზიუმის პროექტის შესახებ ‘’ Blue growth as a driver for regional development’’, რომლის მთავარი მიზანია მომავალი თაობის ინტერესისა და ჩართულობის გაზრდა  შავი ზღვის რეგიონების სივრცეში. სიმპოზიუმზე  ყურადღება დაეთმობა   „Blue Growth “-ს და განიხილება მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია საზღვაო სექტორის მიმართულებით.     სიმპოზიუმი გაიმართება საბერძნეთში, ქ. ათენში, 2018 წლის 20-21 მარტს.  სამუშაო ენაა ინგლისური . დაინტერესებულ პირებს აპლიკაციის გაგზავნა შეუძლიათ არაუგვიანეს 2018 წლის 19 თებერვლისა. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის პროექტის აღწერისა და მომხსენებლების შესახებ ეწვიეთ ვებ-გვერდს .   საკონტაქტო პირი:  Ms. Athina Korovesi  akorovesi@icbss.org
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/1.jpg
12/01/2018 13:10

ERC-ის დაფინანსებული პროექტების ნიმუშები

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grants 2017 წლის ფარგლებში აქვეყნებს დაფინანსებული პროექტების ნიმუშებს: მკვლევარი: Professor Moritz Schularick პროექტი:  Housing, Finance and the Macroeconomy, 1870-2015 (SafeHouse) დაფინანსება:  €1.54 million 5 წლიანი პროექტისთვის. კვლევა ეხება კერძო საკუთრებაში თანხის დაბანდებას. 1870 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით,  16 ქვეყნის მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრულია  არსებული გამოწვევები და რისკები. პროექტი სახელწოდებით, SAFEHOUSE აფასებს საკუთრების ფლობისგან გამოწვეული სტაბილურობის განცდის რეალურ ხარისხს. მსგავსი გამარჯვებული პროექტები და ნიმუშები ხელმისაწვდომია შესაბამის ბმულზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/webinar%20pic.jpg
09/01/2018 10:39

ვებინარი ,,ჰორიზონტი 2020

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჰორიზონტი 2020-თან დაკავშირებული ვებინარის შესახებ: „ჯანმრთელობის, დემოგრაფიული ცვლილებებისა და კეთილდღეობის მიმართულებით - 2018 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის’’    ვებინარი, ჩატარდება 2018 წლის 11 იანვარს, (ცენტრალური ევროპის დროთ  10:00 – 10:45). სამუშაო ენაა ინგლისური, ხოლო  ხანგრძლივობა - 45 წუთი. ვებინარის თემაა:  „ ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული ცვლილებები და კეთილდღეობა“. მისი მთავარი მიზანია გაზარდოს შავის ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან   კერძო სექტორის წარმომადგენელთა და  სამეცნიერო საზოგადოების ჩართულობა პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ - ში.  და ხელი შეუწყოს მათ შორის პარტნიორობას. ვებინარის დღის წესრიგი და დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია  Black Sea Horizon   პროექტის ვებგვერდზე, შესაბამის  ბმულზე. საკონტაქტო პირი: Adam Gluszuk National Contact Point for Research Programmes of the EU E-Mail:  adam.gluszuk@kpk.gov.pl    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/h20220-and-health-300x188.jpg
19/12/2017 14:35

საინფორმაციო დღე “ევროპის კოოპერაცია მეცნიერებასა დ ტექნოლოგიებში – COST და ევროკავშირის პროგრამებიდან დაფინანსების მოზიდვის სხვა შესაძლებლობები”

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას, 2017 წლის 20 დეკემერს 16.00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიმართება საინფორმაციო დღე “ევროპის თანამშრომლობა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში – COST და ევროკავშირის პროგრამებიდან დაფინანსების მოზიდვის სხვა შესაძლებლობები”. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს COST-ის ასოციაციის წარმომადგენელი, სამეცნიერო მიმართულების ოფიცერი  ქ – ნი   ინგა დადეშიძე ,   რომელიც დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდებს ინფორმაციას COST actions-ით გათვალისწინებული შესაძლებლობებისა და მასში მონაწილეობის წესების შესახებ.   საინფორმაციო დღეზე მარი სკლადოვსკა კიურის აქტივობების შესახებ მოხსენებას გააკეთებს ჰორიზონტი 2020-ის საკონტაქტო პირების ეროვნული კოორდინატორი  ქ-ნი ნათია გაბიტაშვილი.   ჯანმრთელობის მიმართულების 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამის ძირითადი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციას წარმოადგენს ჰორიზონტი 2020-ის მიმართულების – ჯანმრთელობა, დემოგრაფიული ცვლილება და კეთილდღეობა  ეროვნული საკონტაქტო პირი  ქ-ნი მაია ოკუჯავა.   საინფორმაციო დღე გაიმართება  2017  წლის  2 0   დეკემბერს , 1 6.00 საათზე   თბილისის   სახელმწიფო   სამედიცინო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის   კორპუსში,   მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 33, I სართულზე, საბჭოების დარბაზში  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/M%C5%82odzi-Naukowcy-e1459585405778.jpg
15/12/2017 18:27

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიის შესახებ

ცხადდება პოლონეთის მთავრობის 2018-2019 წლების სტიპენდიის პროგრამა ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთის, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნების ახალგაზრდა მეცნიერებს. სტიპენდიები განკუთვნილია კვლევითი ვიზიტებისთვის პოლონეთის უნივერსიტეტებში 2018-2019 აკადემიური წლების განმავლობაში. სტიპენდია განკუთვნილია მონაწილეებისათვის შემდეგი ქვეყნებიდან:  ბელორუსია, უკრაინა, მოლდოვა, რუსეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ 35 წლამდე ასაკის ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხის მქონე პირებსა და დოქტორანტებს . ასევე, აუცილებელია პოლონური ენის საბაზისო დონეზე ცოდნა, თუმცა გამონაკლის შემთხვევაში, სტიპენდიანტი გაივლის პოლონური ენის ინტენსიურ კურსს დამატებით.  სტიპენდია მოიცავს 1350 პოლონურ ზლოტს ყოველთვიურად. განაცხადების შეტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 1 მარტი.     დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ მოცემული ბმულის მეშვეობით.
სრულად